About

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Πως αγαπάς τον τόπο σου.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την τοπική αυτοδιοίκηση, συζητείται δε ότι δεν μπορούν να
προχωρήσουν βασικές δομές διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Πάντα υπάρχουν λύσεις και μάλιστα υλοποιήσιμες, αρκεί να ξέρεις που πρέπει να απευθυνθείς και πως.
Στη τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Αγιάς κατατεθήκαν οι παρακάτω προτάσεις από το Δώτιο Πεδίο με εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Αθανάσιου Ι. Ολύμπιου.

1.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
«Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες»
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ2.1του ΕΠΑΛΘ 2014-2020.
ΜΕΤΡΟ 3.1.23άρθρο 43 παρ. 1 και 3Πίνακας
1ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ΚΩΔ. 19 ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)ΚΩΔ. 03ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ:(3.1.23)
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 Αλιευτικοί
λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια –Επενδύσεις για βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια• κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)ΚΩΔ.09ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
2.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ
Περιεχόμενο
Περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι τα έργα που αφορούν σε επέκταση και βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Στόχοι:
2. Η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά
3. Εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων (πρόσβαση μηχανών, εύκολη διακίνηση της παραγωγής κ.λπ
2. Το πεδίο εφαρμογής της δράσης περιλαμβάνει την κατασκευή έργων πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση με υποχρεωτική την άσφαλτο – τσιμεντόστρωση.
Οι δράσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τους όρους και προϋποθέσεις του ΠΑΑ 2014-2020. Οι προτεινόμενες πράξεις θα αφορούν κατασκευή έργου πρόσβασης σε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση που εκτός από την υποχρεωτική τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση θα αφορούν υλοποίηση σε εκτός σχεδίου περιοχή, θα προβλέπονται στον σχετικό δημοτικό σχεδιασμό, ενώ δεν θα περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, και δεν θα αφορούν στήριξη σε δρόμους που εξυπηρετούν τη γενική κυκλοφορία και αποτελούν μέρος του ευρύτερου οδικού δικτύου. Κάθε πράξη θα αναφέρεται σε μία (1) αγροτική οδό.
3.Ποσοστό Επιδότησης 75% ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSME
«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME«Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός»Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Δίκτυα Θερμοκοιτίδων για Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες- Τουρισμός» έχει ως στόχο την υποστήριξη του τομέα του Τουρισμού, το οποίο θα εστιάζει στην καινοτομία και τον πολιτισμό. Κύριος σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη δημιουργίας, ανάπτυξης και αναβάθμισης εταιρειών του τουριστικού τομέα μέσω θερμοκοιτίδων οι οποίες θα ενσωματώνουν δεξιότητες από τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες με τεχνολογική, επιστημονική ή άλλη σχετική εξειδίκευση.
4. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
URBACTIII: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα Δίκτυα Μεταφοράς Για τους Δήμους ολης της χώρας, ανεξαρτήτως πληθυσμού. Προθεσμία 10/01/2018Σκοπός του URBACT III είναι να λειτουργήσει ως ένα πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Θα επιτρέψει στις ευρωπαϊκές πόλεις να συνεργαστούν και να
αναπτύξουν λύσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα
σήμερα. Επίσης να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και παραδείγματα με
όλους τους φορείς που εμπλέκονται στη διαμόρφωση και άσκηση αστικής
πολιτικής στην Ευρώπη. Πρου/μος απο 80.000€ -600.000€
Πορευόμαστε με γνώμονα το γενικό συμφέρον και την προσφορά στο πολίτη.Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικος Σύμβουλος

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Η προσπάθεια και η επιμονή αποδίδει καρπούς.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.623.389,61 ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας είναι
έτοιμα να υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε την διάθεση των πιστώσεων από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
«Σε μία δύσκολη περίοδο η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σχέδιο και προγραμματισμό υλοποιεί έργα χρήσιμα για τον τόπο, έργα ανθρώπινα, στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της κάθε περιοχής», σημείωσε ο κ. Κ. Αγοραστός: Πρόκειται για τα έργα:
- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Στομίου, προϋπολογισμού 1.262.096,78 ευρώ
- Επιχορήγηση ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων, προϋπολογισμού 361.292,83″.

Θάνος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγιάς

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ- ΚΑΛΑΓΙΑΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Για μια ακόμη φορά οι αυτοδιοίκητοι αντίπαλοι του Δήμου Αγιάς κ.κ. Α. Γκουντάρας και Γ.
Καλαγιάς όδευαν προς την αίθουσα των δικαστηρίων μετά από μήνυση του πρώτου. Η αγάπη όμως
για τον τόπο και η λογική πρυτάνευσαν. Ο Α. Γκουντάρας ανακάλεσε τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά του Γ. Καλαγιά, σημειώνεται δε, ότι σε προηγουμένη τακτική δικάσιμο είχε αθωωθεί ο Γ. Καλαγιάς ενώ αποδέχθηκαν ότι τα προβλήματα δεν λύνονται στις δικαστικές αίθουσες άλλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ομονοούντες συνεχίζουν την αυτοδιοίκητη τους πορεία .Μετά από μια εικοσαετία και πλέον προσφοράς και των δύο στην τοπική αυτοδιοίκηση κέρδισε η λογική,

Θάνος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος


Πρόσκληση σε συνεδρίαση Την 8η/11/2017.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Την 8η/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ, στο δημοτικό κατάστημα της Στομίου,Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς, θα συνέλθει σε δημόσια συνεδρίαση το Δ.Σ.της δημοτικής Α.Ε. «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με θέμα:

1. Ενημέρωση Δ.Σ. για σεζόν 2017
2. Ψήφιση πίστωσης 1.600€ και ανάθεση σε νομικό για την διαδικασία
απομάκρυνσης των τροχόσπιτων των οφειλετών της δημοτικής εταιρείας από το χώρο δημοτικού camping (K.A.10/6111).
3. Κατάρτιση και ψήφιση 2ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού έτους 2017
4. Ψήφιση πίστωσης 900€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την εξόφληση τηςΟικολογικής Μελέτης (κατηγορία 27, περιβαλλοντικές μελέτες) για την έκδοση αδείας λειτουργίας του Δημοτικού Camping Στομίου. στην εταιρεία μελετώνΒΑΒΙΖΟΣ – ΖΑΝΝΑΚΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Α.Ε., δ.τ. ECO-CONSULTANTS S.A. (ΚΑ10/7314) (ανάθεση 42/2015 απόφ. ΔΣ).
5. Ψήφιση πίστωσης 1.000€ για την προμήθεια καύσιμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΚΑ.10/6644 ).
6. Ψήφιση πίστωσης 7.976,75€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΚΑ.10/6676)
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500€ για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΚΑ.10/6262.03)
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500€ για την προμήθεια λογισμικού PYLON
HOSPITALITY STANDARD (ΚΑ. 10/7124).
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.140€ για την σύμβαση του λογισμικού PYLON HOSPITALITY STANDARD (ΚΑ. 00.6453.01)
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500 για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (10/6678)
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500€ για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων (ΚΑ.10/6264).
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.720€ για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού
(ΚΑ.10/7125)
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.998€ για την προμήθεια πόρτας για την είσοδο του camping (KA.10/7121)
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200€ για τη σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας για την έκδοση άδειας λειτουργίας του δημοτικού camping Στομίου(ΚΑ.10/7315)
15. Υπογραφή σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς για την χρήση τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (P.O.S.) και υπηρεσιών τύπου web-banking» (συνέχεια της υπ’αριθμ. 16/2017 αποφ. ΔΣ.)
16. Τιμοκατάλογος 2018

Θάνος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς

Συνεδριάζει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, στις 9:30πμ, στο δη­μαρχείο Αγιάς, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας με σκοπό την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων για την εναπόθεση αγροτικών προϊόντων. (Εισή­γηση Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής).
  2. Έγκριση 14ης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
  3. Έγκριση 8ης ανατροπής αναληφθέντων υποχρεώσεων προϋ­πολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
  4. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρ­φωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
  5. Σύνταξη έκθεσης Γ’ τρι­μήνου έτους 2017 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού. 
  6. Σύ­νταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και των απο­τε­λεσμάτων χρήσης 2016. (Εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρε­σιών).
Θάνος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Οικονομική ενίσχυση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για το 2017

οι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δικαιούνται οικονομική ενίσχυση (600 ευρώ ή 300 ευρώ) ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα τους πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την κατάθεση αιτήσεων θα γίνεται στα κατά τόπους Κ.Ε.Π (Λακερειας- Αγιάς- Μελιβοίας- Ευρυμενών)
(ΟΡΕΙΝΕΣ)
Μελιβοίας, Σκήτης, Σκλήθρου, Σωτηρίτσης
(ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ)
Γερακαρίου, Δήμητρας, Μαρμαρίνης

Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικός Σύμβουλος

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 21η Σεπτεμβρίου 2017

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς που θα διεξαχθεί στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», την Πέμπτη 21η
Σεπτεμβρίου 2017, ώρα
19:00 (7:00 μ.μ.), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς». (Εισηγητής: Αντώνης
Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου. (Εισηγητής:
Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 3ο: Έγκριση ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Αγιάς με τον Ο.Α.Ε.Δ. με σκοπό
τη λειτουργία: «Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. από 01/11/2017 έως 31/10/2018» στο Δήμο Αγιάς.
(Εισηγητής: Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος).

Θέμα 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2017 (ΑΔΑ: 7ΤΛΚΩ6Ι-0ΟΙ) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, με θέμα: «Εκδίκαση ενστάσεων για την πρόταση τροποποίησης των Ο.Τ.107, 108, και 117 του
ρυμοτομικού σχεδίου Κ. Νερού με την μετατόπιση δρόμου». (Εισηγητής: Βασίλειος Λέτσιος, Αντιδήμαρχος
/ Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Θέμα 5ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Άρδευση
Αναδασμού Τ.Κ. Ομολίου» του Δ. Αγιάς. (Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος
για την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 6ο: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου των σχολείων για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων στις Τ.Κ. Σκήτης & Σκλήθρου».
(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 7ο: Ορισμός μέλους Επιτροπής για την παραλαβή του έργου: «Δρόμος Ανατολή – Μεγαλόβρυσο».
(Εισηγητής: Θεόδωρος Σουλιώτης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος).

Θέμα 8ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: «SOLIDEuropa - Solidarietà tra Donne
in Europa» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1
Αδελφοποιήσεις Πόλεων» και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός
Σύμβουλος Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αγιάς στην πρόταση: « STOW - Solidarity The Only Way» του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020, Σκέλος 2, Μέτρο 2.1 Αδελφοποιήσεις
Πόλεων» και υλοποίησής της. (Εισηγητής: Ιωάννης Αργυρούλης, αρμόδιος δημοτικός Σύμβουλος
Αθλητισμού, Νεολαίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Θέμα 10ο: Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή αιτήματος χορήγησης άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα
δικαιώματα της δημοτικής πηγής υδροληψίας «Γεώτρηση στην θέση “Αγ. Τριάδα” ΤΚ Καρίτσας».
(Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 11ο: Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον GJOSHI TAULANA του XHEVAIR.
(Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του
Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 12ο: Έγκριση ή μη εξέτασης των αιτημάτων των Αγροτικών Δασικών Συνεταιρισμών της Δ.Ε.
Ευρυμενών για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 3α,7β, 4β,και 3γ του
δημοτικού δάσους Στομίου του Δήμου Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική
Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 13ο: Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Κάτω Σωτηρίτσας Αγιάς» του Δήμου Αγιάς
για την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 8 του δημοτικού δάσους
Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 14ο: Εξέταση αιτήματος του Δασικού Συνεταιρισμού «Σωτηρίτσας Λάρισας» του Δήμου Αγιάς για
την απευθείας εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 5β, και 9 του δημοτικού δάσους
Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον
συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 15ο: Παρακράτηση λήμματος ξυλείας για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Τοπικής
Κοινότητας Μεγαλοβρύσου. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την
εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 16ο: Ένταξη δημοτικών βοσκήσιμων γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. (Εισηγήτρια:
Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς
Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

Θέμα 17ο: Καθορισμός θέσεων περιπτέρων Δήμου Αγιάς. (Εισηγήτρια: Χριστίνα Γιαννουλέα, αρμόδια
δημοτική Σύμβουλος για την εποπτεία και τον συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης).

Θέμα 18ο: Έγκριση της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και της 8ηςτροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2017. (Εισηγητής: Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 19ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. (Εισηγητής:
Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).

Θέμα 20ο: Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης για μισθώματα σχολικών κτιρίων. (Εισηγητής: Ιωάννης
Σπανός, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Αθανάσιος Ι. Ολύμπιος
Δημοτικος Σύμβουλος

 
πως φτιαχνω blog